Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  Onder ‘ronaldhunter.nl’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Ronald Hunter Paintings, gevestigd en kantoorhoudende aan de Beukelsdijk 102-B te Rotterdam. Telefoon 010-2109603, Kamer van Koophandel nummer 71185062, BTW nummer NL001761346B87. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ronaldhunter.nl, hierna te noemen Ronald Hunter Paintings en op alle overeenkomsten tussen Ronald Hunter Paintings en de Koper. Onder ‘Ronald Hunter Paintings’ wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die, onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, een overeenkomst tot verkoop en/of levering aangaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van of aan en op iedere overeenkomst met Ronald Hunter Paintings en op de uitvoering daarvan, alles uitsluitend voor zover Ronald Hunter Paintings daarbij als verkopende en/of leverende partij optreedt of naar aanleiding van een aanbod zou kunnen optreden. Onder ‘(de) koper’ wordt in deze voorwaarden verstaan degene die, bij een aanbod of overeenkomst, waarbij Ronald Hunter Paintings als verkopende of leverende partij optreedt of zou kunnen optreden als hiervoor omschreven, als wederpartij van Ronald Hunter Paintings optreedt, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen. Ronald Hunter Paintings behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn Door het gebruik van de website van de Ronald Hunter Paintings en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Ronald Hunter Paintings is ingestemd. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ronald Hunter Paintings en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen. Ronald Hunter Paintings is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

  Iedere overeenkomst wordt door Ronald Hunter Paintings aangegaan onder de voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt. Ronald Hunter Paintings is gerechtigd van de koper te verlangen, dat deze ten genoegen van Ronald Hunter Paintings voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen tegenover Ronald Hunter Paintings. Ronald Hunter Paintings is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Alle aanbiedingen van Ronald Hunter Paintings zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Ronald Hunter Paintings is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor Ronald Hunter Paintings nimmer een verplichting om met een potentiële Koper een overeenkomst te sluiten. Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt of is besteld, zal door Ronald Hunter Paintings worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail of per post is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres c.q. afleveradres. Koper is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht en de daardoor voor de koper ontstane schade, al gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke te vergoeden, ongeacht de reden overmacht daaronder begrepen voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van koper daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 50% van de koopsom te bedragen. Ronald Hunter Paintings behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen. Ronald Hunter Paintings is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, dan wel bestellingen te weigeren, dan wel hieraan voorwaarden te verbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden. Koper en Ronald Hunter Paintings komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden zoals hiervoor omschreven is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ronald Hunter Paintings gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekte opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ronald Hunter Paintings garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen de koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval de bepalingen bij ‘ruilen en herroepingsrecht’ van deze Algemene Voorwaarden gelden.
 3. Prijzen

  Alle prijzen die door Ronald Hunter Paintings worden gehanteerd zijn uitgedrukt in euro (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn – tenzij anders is vermeld – inclusief omzetbelasting, exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien het bestelde product op verzoek van de koper buiten Nederland moeten worden geleverd, dan is de koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding. De Koper is de prijs verschuldigd die de Ronald Hunter Paintings in zijn bevestiging conform het gestelde van deze voorwaarden aan de koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de koper in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ronald Hunter Paintings worden gecorrigeerd. Verzendkosten zijn in principe inbegrepen in de prijs van het product zelf, tenzij anders in bepaald. De hoogte van de door de koper te betalen verzendkosten staat op de website vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd. Ronald Hunter Paintings behoudt zich het recht voor de bedongen prijs na de totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van de Ronald Hunter Paintings tot het betalen van schadevergoeding. Deze bevoegdheid komt de koper niet toe indien is afgesproken dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Betaling

  Bij bestellingen via de website kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de website (zie FAQ). Ronald Hunter Paintings kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website. De volledige prijs dient door Ronald Hunter Paintings ontvangen te zijn binnen veertien dagen na factuurdatum of, indien deze eerder plaatsvindt, vóór de aflevering. Gedeeltelijke betaling verplicht Ronald Hunter Paintings nimmer tot enige aflevering. Zolang enig door de koper aan Ronald Hunter Paintings uit welken hoofde ook verschuldigd bedrag c.q. verschuldigde zekerheidsstelling onbetaald blijft respectievelijk niet gesteld is, kan de koper zich niet beroepen op het wel betaald zijn van enige prijs. In het kader van het voorgaande wordt met de koper gelijkgesteld iedere derde, die financiële of organisatorische banden met de koper heeft, heeft gehad of zal krijgen. Indien de prijs in verband met het bovenstaande op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip niet volledig betaald is of geacht kan worden, beginnen overeengekomen aflevertijden pas te lopen zodra dit wel het geval is. Hetgeen Ronald Hunter Paintings eventueel vóór volledige betaling overeenkomstig het vorenstaande heeft afgeleverd kan door hem als onverschuldigd geleverd worden teruggevorderd en kan Ronald Hunter Paintings in geen enkel opzicht in een nadeliger positie brengen dan hij zonder deze aflevering geweest zou zijn. Kosten van ontvangen en teruggeven en gedurende de periode tussen ontvangen en teruggeven aan de afgeleverde zaken verbonden, komen voor rekening van de koper. Voordat enige verplichting van Ronald Hunter Paintings opeisbaar is, kunnen de gevolgen van niet-nakoming van die verplichting door Ronald Hunter Paintings nimmer intreden en kan Ronald Hunter Paintings nimmer worden tegengeworpen dat getwijfeld wordt aan de nakoming van haar verplichtingen. De koper geraakt onmiddellijk na het uiterste betalingstijdstip zonder ingebrekestelling in verzuim. Betalingen van de koper strekken, ongeacht eventueel andersluidende verklaringen van de koper daaromtrent, steeds ter voldoening van de door de koper aan Ronald Hunter Paintings verschuldigde betalingen, uit welken hoofde ook, in de navolgende volgorde: rente en kosten met betrekking tot niet (meer) op grond van een eigendomsvoorbehoud door Ronald Hunter Paintings revindiceerbare door hem aan de koper afgeleverde zaken, de prijs van vorenbedoelde zaken, overige door de koper aan Ronald Hunter Paintings verschuldigde bedragen, rente en kosten met betrekking tot (nog) door Ronald Hunter Paintings op grond van een eigendomsvoorbehoud revindiceerbare zaken, door hem aan de koper verkocht en, tot slot, de prijs van laatstbedoelde zaken, met dien verstande dat binnen iedere genoemde categorie steeds de langst openstaande post het eerst betaald geacht wordt. Betalingen gedaan voor het moment van opeisbaarheid en/of van verval van opeisbaarheid geven nimmer enig recht op korting, rente of restitutie. De koper is tot generlei verrekening van door hem verschuldigde prijzen, rente en kosten met vorderingen op Ronald Hunter Paintings bevoegd, voor zover laatstgenoemde vorderingen niet door Ronald Hunter Paintings in de betreffende factuur als creditpost uitdrukkelijk zijn opgenomen. Eventueel toegezegde kortingen komen te vervallen zodra de afnemer in verzuim geraakt met betrekking tot de gekorte prijs. Ronald Hunter Paintings is niet gehouden ter zake van betalingen kwitanties af te geven. Kwijting voor enige hoofdsom door Ronald Hunter Paintings gegeven zonder uitdrukkelijke kwijting voor rente en kosten impliceert laatstbedoelde kwijting nooit. Kwijting ter zake van een betaling door Ronald Hunter Paintings gegeven betreft uitsluitend de betaling waarvoor uitdrukkelijk kwijting verleend wordt en niet, bijvoorbeeld, eerder verschuldigde betalingen. Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is per dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,0 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Ronald Hunter Paintings als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is Ronald Hunter Paintings bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Al hetgeen – betaling of anderszins – waartoe Ronald Hunter Paintings ter zake van de uit enige koopovereenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar, bestuurder, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de goederen heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan Ronald Hunter Paintings tot levering van goederen of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door Ronald Hunter Paintings aan één hunner de andere bevrijdt.
 5. Levering en leveringstijd

  Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Ronald Hunter Paintings kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Ook bij afwijkingen van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, is koper verplicht het gekochte te accepteren. Bij niet tijdige levering zal de koper bij aangetekend schrijven Ronald Hunter Paintings in gebreke stellen en hem een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om de levering alsnog na te komen. Slechts indien Ronald Hunter Paintings de levering ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van de Ronald Hunter Paintings tot het vergoeden van enige schade. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. Ronald Hunter Paintings zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Ronald Hunter Paintings. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Ronald Hunter Paintings. Ronald Hunter Paintings is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Ronald Hunter Paintings gedragen. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 6. Ruilen en herroepingrecht

  Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, dan heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van het product. De kosten van het terugzenden van het product komen ten laste van de Koper. Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden incl. aankoopnota. De producten mogen niet beschadigd zijn. Ook dient de complete onbeschadigde verpakking aanwezig te zijn. Mocht er niet aan deze voorwaarden voldaan worden dan worden er kosten in rekening gebracht voor het retourneren/annuleren van de bestelling. Deze kosten zullen een bepaald percentage van het aankoopbedrag beslaan en deze zullen door de Ronald Hunter Paintings worden vastgesteld. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijden de door Ronald Hunter Paintings gemaakte kosten in rekening gebracht. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Indien de koper een consument in de zin der wet is, dan is deze termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek. De koper krijgt, naar zijn keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoedbon indien en zodra het product door de Ronald Hunter Paintings retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Ronald Hunter Paintings. Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 1. Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Ronald Hunter Paintings of de maker van het product zijn verricht; 2. indien de koper niet kan bewijzen dat hij het product bij de Ronald Hunter Paintings heeft gekocht; 3. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na de kennisgeving door de koper aan de Ronald Hunter Paintings, tenzij de koper een consument is, in welk geval een termijn van twee jaar geldt. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Ronald Hunter Paintings ter zijn keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of van de Ronald Hunter Paintings niet gevergd kan worden, in welk geval de koper de overeenkomst mag ontbinden of de koopprijs mag verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomen.
 7. Eigendomsvoorbehoud

  Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met de Ronald Hunter Paintings is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Ronald Hunter Paintings is bevoegd, maar nimmer verplicht zaken aan de afnemer af te leveren, ter zake waarvan nog geen betaling heeft plaatsgevonden van de prijs, vervoerskosten en/of vorderingen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Ronald Hunter Paintings als hiervoor bedoeld zaken toch in de macht van koper brengt, blijft Ronald Hunter Paintings eigenaar van de afgeleverde zaken, totdat de koper, met inachtneming van hetgeen hiervoor ten aanzien van de betaling is bepaald, de prijs, vervoerskosten en vorderingen als hiervoor bedoeld, volledig heeft voldaan. De koper is bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden over te dragen, mits dit geschiedt tegen minimaal de prijs die de koper ter zake van de betreffende zaken aan Ronald Hunter Paintings verschuldigd is en tegen contante, voorafgaande betaling of onder het bedingen van een gelijk eigendomsvoorbehoud. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken aan derden in pand te geven of aan derden ter hand te stellen die daarop een retentierecht kunnen verkrijgen. Zolang Ronald Hunter Paintings nog eigenaar is van afgeleverde producten is de koper verplicht op eerste verzoek van Ronald Hunter Paintings de zaken langs door Ronald Hunter Paintings te bepalen weg aan Ronald Hunter Paintings terug te geven. Na teruggave blijft de koper de volle tegenprestatie en eventuele renten, boeten en kosten verschuldigd, waarop slechts in mindering komt een eventueel door Ronald Hunter Paintings reeds ontvangen bedrag ten gevolge van het alsnog te gelde maken van de goederen door Ronald Hunter Paintings. Tot dit te gelde maken of het op enigerlei specifieke wijze of tijd te gelde maken is Ronald Hunter Paintings niet gehouden. Evenmin is Ronald Hunter Paintings gehouden haar rechten uit de voorbehouden eigendom geldend te maken. In verkoop, levering of overdracht is nimmer begrepen enig deel van of recht uit de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Ronald Hunter Paintings. Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking- en vervoersmaterialen, zoals pallets, palletboxen en containers, die de koper bereiken, blijven eigendom van Ronald Hunter Paintings en dienen door de koper op eerste verzoek ter beschikking van Ronald Hunter Paintings gesteld te worden. Zodra de koper hiermee in gebreke blijft is hij verplicht, onverminderd de rechten van Ronald Hunter Paintings uit het bovenstaande, de vervangingswaarde van de betreffende zaken aan Ronald Hunter Paintings te vergoeden.
 8. Aansprakelijkheid

  Ronald Hunter Paintings kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen. Ronald Hunter Paintings is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Ronald Hunter Paintings, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Ronald Hunter Paintings is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. De koper is gehouden Ronald Hunter Paintings te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Ronald Hunter Paintings mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat Ronald Hunter Paintings op zijn website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ronald Hunter Paintings is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De producten worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. In geval Ronald Hunter Paintings diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: Wanneer door of namens Ronald Hunter Paintings adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De koper vrijwaart Ronald Hunter Paintings voor alle aanspraken, welke derden in verband met vermelde adviezen tegen Ronald Hunter Paintings mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de koper meent dat wel geadviseerd had moeten worden neem Ronald Hunter Paintings geen aansprakelijkheid op zich.
 9. Overmacht

  In geval van overmacht is Ronald Hunter Paintings niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht. In geval van overmacht heeft Ronald Hunter Paintings het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de overeenkomst voor het geheel of een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van koper om het al geleverde en de al gemaakt kosten te betalen onverlet. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ronald Hunter Paintings onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
 10. Intellectuele eigendom

  De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten en blijven berusten bij Ronald Hunter Paintings, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand. Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ronald Hunter Paintings, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. Bij verkoop en levering van goederen worden nadrukkelijk alle rechten voorbehouden, die betrekking hebben op het intellectuele eigendom van ontwerp en productiewijze van het verkochte. Deze rechten maken geen deel uit van de koopovereenkomst, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Nabootsing door of namens de koper is verboden evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden waarvan in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekochte zullen doen nabootsen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt koper een niet voor matiging vatbare boete van 50% van de koopprijs, met een minimum van € 500,- per geval of geproduceerd artikel 2. Koper verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding, op te leggen aan zijn rechtsopvolgers en die tevens op te leggen het verbod, samen met het boetebeding, aan diens rechtsopvolgers op te leggen, zodanig dat die rechtsopvolgers ter zake tegenover Ronald Hunter Paintings gebonden zijn.3. Bij niet nakoming van de uit het vorige lid voortvloeiende verbintenissen zal de koper aansprakelijk zijn voor het handelen van diens rechtsopvolgers en een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- per geval aan Ronald Hunter Paintings verbeuren.
 11. Persoonsgegevens

  Ronald Hunter Paintings zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Ronald Hunter Paintings neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op alle door Ronald Hunter Paintings gesloten overeenkomsten, evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam, tenzij Ronald Hunter Paintings er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats van vestiging van de koper of tot een andere bevoegde Rechter.
 13. Diversen

  Ronald Hunter Paintings is gevestigd aan de Beukelsdijk 102-B 3022 DK Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71185062. Dit is tevens het bezoekadres van de galerie. Ronald Hunter Paintings is telefonisch bereikbaar voor informatie van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 010-2109603, of via e-mailadres info@ronaldhunter.nl Ronald Hunter Paintings streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden te beantwoorden.
 14. Nederlandse tekst prevaleert

  De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.